Skip til indhold

Gratis forsendelse i Danmark! ❤️

  vilkår og betingelser

  Artikel 1 - Definitioner

  I disse betingelser forstås:

  Fortrydelsesperiode: Perioden, inden for hvilken forbrugeren kan udøve sin fortrydelsesret;

  Forbruger: En fysisk person, der ikke handler i erhvervsmæssigt øjemed og indgår en fjernsalgskontrakt med erhvervsdrivende;

  Dag: Kalenderdag;

  Løbende transaktion: En fjernsalgskontrakt vedrørende en række produkter og/eller tjenester, hvor leverings- og/eller afhængighedsforpligtelserne er spredt over tid;

  Holdbar datamedie: Enhver form for medium, der gør det muligt for forbrugeren eller erhvervsdrivenden at lagre information, der er rettet til ham personligt, på en måde, der muliggør fremtidig adgang og uændret reproduktion af den lagrede information.

  Fortrydelsesret: Muligheden for, at forbrugeren kan trække sig ud af fjernsalgskontrakten inden for fortrydelsesperioden;

  Erhvervsdrivende: En fysisk eller juridisk person, der tilbyder produkter og/eller tjenester på distancen til forbrugere;

  Fjernsalgskontrakt: En kontrakt, hvor inden for rammerne af et af erhvervsdrivenden organiseret system til fjernsalg af produkter og/eller tjenester, der udelukkende anvendes én eller flere teknikker til kommunikation på afstand indtil indgåelsen af kontrakten;

  Teknik til kommunikation på afstand: Et middel, der kan bruges til at indgå en kontrakt uden, at forbrugeren og erhvervsdrivenden samtidig befinder sig i det samme rum.

  Artikel 2 - Identitet af erhvervsdrivenden

  Virksomhedsnavn: J.A. shipment

  CVR-nummer: 90594789

  Handelsnavn: J.A. shipment

  Momsnummer: NL004831506B67

  Kundeservice-e-mail: info@olivermode.dk

  Virksomhedsadresse: J.A. shipment


  Artikel 3 - Anvendelighed

  Disse almindelige betingelser gælder for enhver tilbud fra erhvervsdrivenden og for enhver indgået fjernsalgskontrakt og bestillinger mellem erhvervsdrivenden og forbrugeren.

  Inden fjernsalgskontrakten indgås, vil teksten til disse almindelige betingelser være tilgængelig for forbrugeren. Hvis dette ikke er rimeligt muligt, vil det inden fjernsalgskontrakten indgås, blive angivet, at de almindelige betingelser kan ses hos erhvervsdrivenden og vil på forbrugerens anmodning straks og uden beregning blive fremsendt.

  Hvis fjernsalgskontrakten indgås elektronisk, kan i afvigelse fra det foregående punkt og inden fjernsalgskontrakten indgås, teksten til disse almindelige betingelser via elektronisk vej gøres tilgængelig for forbrugeren på en sådan måde, at den kan lagres på et holdbart datamedie på en enkel måde. Hvis dette ikke er rimeligt muligt, vil det inden fjernsalgskontrakten indgås, blive angivet, hvor de almindelige betingelser kan læses via elektronisk vej og at de vil blive fremsendt på forbrugerens anmodning via elektronisk vej eller på anden måde uden beregning.

  I tilfælde af, at ud over disse almindelige betingelser også specifikke produkt- eller servicebetingelser er gældende, gælder det andet og tredje punkt tilsvarende, og forbrugeren kan i tilfælde af modstridende almindelige betingelser altid påberåbe sig den gældende bestemmelse, der er mest fordelagtig for ham.

  Hvis en eller flere bestemmelser i disse almindelige betingelser på et tidspunkt er helt eller delvist ugyldige eller bliver annulleret, forbliver kontrakten og disse betingelser i øvrigt i kraft, og den pågældende bestemmelse vil blive erstattet i samråd med formålet med den oprindelige bestemmelse så langt som muligt.

  Artikel 4 - Tilbuddet

  Hvis et tilbud har en begrænset gyldighedsperiode eller er underlagt betingelser, vil dette blive tydeligt angivet i tilbuddet.
  Tilbuddet er uforpligtende. Erhvervsdrivenden har ret til at ændre og tilpasse tilbuddet.

  Tilbuddet indeholder en fuldstændig og præcis beskrivelse af de tilbudte produkter og/eller tjenester. Beskrivelsen er tilstrækkeligt detaljeret til at muliggøre en nøjagtig vurdering af tilbuddet fra forbrugerens side. Hvis erhvervsdrivenden anvender billeder, er disse en troværdig repræsentation af de tilbudte produkter og/eller tjenester. Tydelige fejl eller åbenlyse fejl i tilbuddet binder ikke erhvervsdrivenden.

  Alle billeder, specifikationer og data i tilbuddet er indikative og kan ikke give anledning til erstatning eller opløsning af kontrakten.
  Billeder af produkter er en troværdig repræsentation af de tilbudte produkter. Erhvervsdrivenden kan ikke garantere, at de viste farver nøjagtigt matcher de virkelige farver på produkterne.

  Hvert tilbud indeholder sådanne oplysninger, at det er klart for forbrugeren, hvilke rettigheder og forpligtelser der er forbundet med accept af tilbuddet. Dette omfatter især:

  Prisen, med undtagelse af afklaringsomkostninger og importmoms. Disse ekstra omkostninger vil være for kundens regning og risiko. Post- og/eller kurerfirmaet vil ved import anvende den særlige ordning for post- og kurerfirmaer. Denne ordning gælder, når varerne importeres til EU-landet, hvilket også er tilfældet her. Post- og/eller kurerfirmaet opkræver momsen (sammen med eventuelle opkrævede afklaringsomkostninger) hos modtageren af varerne.

  Eventuelle forsendelsesomkostninger.
  Måden, hvorpå kontrakten vil blive indgået, og hvilke handlinger der kræves for dette.

  Om tilbagetrækningsretten er gældende eller ej.
  Betalings-, leverings- og udførelsesmetoden for kontrakten.
  Perioden for accept af tilbuddet eller perioden, hvor erhvervsdrivenden garanterer prisen.

  Gebyrets størrelse for fjernkommunikation, hvis omkostningerne ved brug af fjernkommunikationsteknik beregnes ud fra en anden basis end det almindelige basisgebyr for det anvendte kommunikationsmiddel.
  Om kontrakten vil blive arkiveret efter indgåelsen, og i så fald hvordan den kan tilgås af forbrugeren.

  Måden, hvorpå forbrugeren inden kontraktens indgåelse kan kontrollere de oplysninger, han har givet i forbindelse med kontrakten, og om nødvendigt rette dem.

  Eventuelle andre sprog, ud over nederlandsk, hvori kontrakten kan indgås.
  De adfærdskoder, som erhvervsdrivenden har underkastet sig, og hvordan forbrugeren elektronisk kan få adgang til disse adfærdskoder; og
  Den minimale varighed af fjernkontrakten i tilfælde af en langvarig transaktion.
  Valgfrit: tilgængelige størrelser, farver, slags materialer.

  Artikel 5 - Kontrakten

  Kontrakten indgås, forbeholdt bestemmelsen i afsnit 4, når forbrugeren accepterer tilbuddet og opfylder de deri fastsatte betingelser.
  Hvis forbrugeren har accepteret tilbuddet elektronisk, bekræfter erhvervsdrivenden øjeblikkeligt modtagelsen af forbrugerens accept af tilbuddet elektronisk. Indtil modtagelsen af denne accept er bekræftet af erhvervsdrivenden, kan forbrugeren ophæve kontrakten.

  Hvis kontrakten indgås elektronisk, træffer erhvervsdrivenden passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at sikre den elektroniske overførsel af data og sørger for et sikkert webmiljø. Hvis forbrugeren kan betale elektronisk, vil erhvervsdrivenden træffe passende sikkerhedsforanstaltninger til dette.

  Erhvervsdrivenden kan – inden for lovens rammer – undersøge, om forbrugeren kan opfylde sine betalingsforpligtelser samt alle faktorer, der er relevante for ansvarlig indgåelse af fjernkontrakten.

  Hvis erhvervsdrivenden har gyldige grunde til ikke at indgå kontrakten på baggrund af denne undersøgelse, har han ret til at nægte en ordre eller anmodning eller tilknytte særlige betingelser til udførelsen.

  Erhvervsdrivenden vil ved levering af produktet eller tjenesten til forbrugeren medsende følgende information, skriftligt eller på en sådan måde, at forbrugeren kan gemme den på en holdbar datamedie:

  1. adressen på virksomhedens etablering, hvor forbrugeren kan fremsætte klager;
  2. vilkårene og måden, hvorpå forbrugeren kan udøve sin fortrydelsesret, eller en klar meddelelse om udelukkelse af fortrydelsesretten;
  3. oplysninger om garantier og eksisterende service efter køb:
  4. oplysningerne i artikel 4, stk. 3 i disse betingelser, medmindre erhvervsdrivenden allerede har givet disse oplysninger til forbrugeren før kontraktens udførelse;
  5. og kravene til opsigelse af kontrakten, hvis kontrakten har en varighed på mere end ét år eller er af ubestemt varighed.

  I tilfælde af en langvarig transaktion gælder bestemmelsen i den foregående sætning kun for den første levering.

   

  Enhver kontrakt indgås under forbehold af tilstrækkelig tilgængelighed af de relevante produkter.

  Artikel 6 - Fortrydelsesret

  Ved køb af produkter har forbrugeren mulighed for at ophæve kontrakten uden angivelse af årsager inden for 14 dage.

  Denne fortrydelsesperiode begynder dagen efter, at forbrugeren har modtaget produktet, eller en forud fastlagt repræsentant, der er kendt af og informeret til erhvervsdrivenden af forbrugeren.
  I fortrydelsesperioden skal forbrugeren behandle produktet og emballagen omhyggeligt. Han må kun pakke produktet ud eller bruge det i den udstrækning, der er nødvendig for at vurdere, om han ønsker at beholde produktet.

  Hvis han udnytter sin fortrydelsesret, skal han returnere produktet med alt det medfølgende tilbehør og – hvis det er rimeligt muligt – i dets originale tilstand og emballage til erhvervsdrivenden i overensstemmelse med de rimelige og klare instruktioner, som erhvervsdrivenden har givet.

  Når forbrugeren ønsker at udnytte sin fortrydelsesret, er han forpligtet til at meddele dette til erhvervsdrivenden inden for 14 dage efter modtagelse af produktet via en skriftlig meddelelse/e-mail. Efter at forbrugeren har gjort sin intention om at udnytte sin fortrydelsesret kendt, skal produktet returneres inden for 14 dage. Forbrugeren skal kunne bevise, at de leverede varer er returneret rettidigt, f.eks. ved hjælp af en afsendelsesbevis.

  Hvis kunden ikke har gjort sin intention om at udnytte sin fortrydelsesret kendt inden for de nævnte tidsfrister i afsnit 2 og 3, eller ikke har returneret produktet til erhvervsdrivenden, er købet bindende.

  Artikel 7 - Omkostninger ved tilbagekaldelse

  Hvis forbrugeren udnytter sin fortrydelsesret, pålægges omkostningerne ved returnering af produkterne for forbrugerens regning.
  Hvis forbrugeren har betalt et beløb, vil erhvervsdrivenden tilbagebetale dette beløb så hurtigt som muligt, dog senest 14 dage efter tilbagekaldelsen. Dette er betinget af, at produktet allerede er modtaget retur af webbutikken, eller der kan fremlægges overbevisende bevis for fuldstændig returnering.

  Artikel 8 - Undtagelse fra fortrydelsesrette.

  Erhvervsdrivenden kan udelukke forbrugerens fortrydelsesret for produkter som beskrevet i punkt 2 og 3. Udelukkelsen af fortrydelsesretten gælder kun, hvis erhvervsdrivenden tydeligt har angivet dette i tilbuddet, eller i det mindste rettidigt inden indgåelsen af aftalen.

  Undtagelse fra fortrydelsesretten er kun mulig for produkter:

  1. som erhvervsdrivenden har fremstillet i overensstemmelse med forbrugerens specifikationer;
  2. som klart er af personlig karakter;
  3. som på grund af deres karakter ikke kan returneres;
  4. som kan forringes eller forældes hurtigt;
  5. hvor prisen er knyttet til udsving på finansmarkederne, som erhvervsdrivenden ikke har indflydelse på;
  6. for løse aviser og tidsskrifter:
  7. for lyd- og videooptagelser samt computersoftware, hvis forbrugeren har brudt forseglingen.
  8. for hygiejniske produkter, hvor forbrugeren har brudt forseglingen.

  Undtagelse fra fortrydelsesretten er kun mulig for tjenester:

  1. der vedrører indkvartering, transport, restaurationsvirksomhed eller fritidsaktiviteter udført på en bestemt dato eller i en bestemt periode;
  2. hvor leveringen er begyndt med forbrugerens udtrykkelige samtykke, inden fortrydelsesfristen er udløbet;
  3. vedrørende væddemål og lotterier.

  Artikel 9 - Prisen

  I løbet af den angivne gyldighedsperiode i tilbuddet forbliver priserne på de tilbudte produkter og/eller tjenester uændrede, medmindre ændringer i momssatserne medfører prisændringer.

  I afvigelse fra foregående punkt kan erhvervsdrivenden tilbyde produkter eller tjenester, hvor priserne er knyttet til udsving på finansmarkederne, og hvor erhvervsdrivenden ikke har indflydelse, til variable priser.

  Disse bindinger til udsving og eventuelle oplyste priser som retningslinjer angives i tilbuddet.
  Prisstigninger inden for 3 måneder efter aftalens indgåelse er kun tilladt, hvis de skyldes lovgivning eller bestemmelser.

  Prisstigninger efter 3 måneder fra aftalens indgåelse er kun tilladt, hvis erhvervsdrivenden har aftalt det, og:

  1. Disse kan være resultatet af lovmæssige bestemmelser eller forskrifter; eller
  2. Hvis forbrugeren har ret til at opsige aftalen med virkning fra den dag, hvor prisstigningen træder i kraft.

  Leveringsstedet er i henhold til artikel 5, stk. 1, i Lov om omsætningsafgift fra 1968 i det land, hvor transporten påbegyndes. I dette tilfælde sker leveringen uden for EU. Som følge heraf vil der blive pålagt importmoms og/eller fortoldningsomkostninger af post- eller kurertjenesten hos køberen. Derfor vil virksomheden ikke opkræve moms.

  Alle priser er underlagt trykfejl og stavefejl. Der påtages intet ansvar for konsekvenserne af trykfejl og stavefejl. Virksomheden er ikke forpligtet til at levere produktet til den forkerte pris i tilfælde af trykfejl og stavefejl.
  Særlige ekstra fortoldningsomkostninger og/eller importafgifter er ikke inkluderet i prisen og er for køberens regning.

  Artikel 10 - Overensstemmelse og garanti

  Virksomheden garanterer, at produkterne og/eller tjenesterne opfylder aftalen, de specificerede krav angivet i tilbuddet, rimelige krav til holdbarhed og/eller anvendelighed samt gældende lovmæssige bestemmelser og/eller offentlige forskrifter på datoen for aftalens indgåelse. Hvis det er aftalt, garanterer virksomheden også, at produktet er egnet til andet end normalt brug.
  En garanti, der er ydet af virksomheden, fabrikanten eller importøren, berører ikke de lovmæssige rettigheder og krav, som forbrugeren kan gøre gældende over for virksomheden i henhold til aftalen.

  Eventuelle mangler eller forkert leverede produkter skal anmeldes skriftligt til virksomheden inden for 14 dage efter levering. Returnering af produkter skal ske i original emballage og i ubrugt stand.

  Virksomhedens garantiperiode svarer til fabriksgarantiperioden. Virksomheden er dog aldrig ansvarlig for produktets endelige egnethed til enhver individuel anvendelse af forbrugeren, ej heller for eventuelle råd vedrørende brugen eller anvendelsen af produkterne.

  Garantien gælder ikke, hvis:

  Forbrugeren selv har repareret og/eller ændret de leverede produkter eller har fået dem repareret og/eller ændret af tredjeparter;

  De leverede produkter er blevet udsat for unormale forhold eller på anden måde er blevet behandlet uforsigtigt eller er i strid med virksomhedens anvisninger og/eller behandlet i henhold til emballagen;

  Manglen helt eller delvist skyldes forskrifter, som regeringen har fastsat eller vil fastsætte vedrørende arten eller kvaliteten af de anvendte materialer.

  Artikel 11 - Levering og udførelse

  Virksomheden vil udvise størst mulig omhu ved modtagelse og udførelse af produktbestillinger.

  Leveringsstedet er den adresse, som forbrugeren har oplyst til virksomheden.
  Under hensyntagen til, hvad der er angivet herom i artikel 4 i disse generelle vilkår, vil virksomheden behandle accepterede ordrer hurtigst muligt, dog senest inden for 30 dage, medmindre forbrugeren har accepteret en længere leveringsfrist.

  Hvis leveringen forsinkes, eller hvis en ordre ikke kan udføres helt eller delvist, modtager forbrugeren besked herom senest 30 dage efter ordreafgivelsen. Forbrugeren har i så fald ret til at ophæve aftalen uden omkostninger og ret til eventuel erstatning.

  I tilfælde af ophævelse i overensstemmelse med foregående punkt vil virksomheden så hurtigt som muligt, dog senest inden for 14 dage efter ophævelsen, tilbagebetale det beløb, som forbrugeren har betalt.

  Hvis levering af en bestilt vare viser sig at være umulig, vil virksomheden bestræbe sig på at tilbyde et erstatningsprodukt. Senest ved leveringen vil det tydeligt og forståeligt blive meddelt, at der leveres en erstatningsvare.

  For erstatningsprodukter kan fortrydelsesretten ikke udelukkes. Omkostningerne ved eventuel returnering af varer betales af virksomheden.

  Risikoen for beskadigelse og/eller bortkomst af produkterne ligger hos virksomheden indtil levering til forbrugeren eller en forud angivet og af virksomheden bekendtgjort repræsentant, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet.

  Artikel 12 - Varige aftaler: Varighed, opsigelse og forlængelse

  Opsigelse
  Forbrugeren kan til enhver tid opsige en aftale, der er indgået for ubestemt tid og som sigter mod regelmæssig levering af produkter (herunder elektricitet) eller tjenester, med respekt for aftalte opsigelsesregler og med en opsigelsesfrist på højst én måned.

  Forbrugeren kan til enhver tid opsige en aftale, der er indgået for bestemt tid og som sigter mod regelmæssig levering af produkter (herunder elektricitet) eller tjenester, ved udløbet af den fastsatte periode, med respekt for aftalte opsigelsesregler og en opsigelsesfrist på højst én måned.

  Forbrugeren kan opsige de aftaler, der er nævnt i de foregående afsnit:

  Til enhver tid og ikke begrænses til opsigelse på et bestemt tidspunkt eller i en bestemt periode;
  Mindst med samme metode som de blev indgået;
  Altid med samme opsigelsesfrist som den, erhververen har forbeholdt sig selv.

  Forlængelse

  En aftale, der er indgået for bestemt tid og som sigter mod regelmæssig levering af produkter (herunder elektricitet) eller tjenester, må ikke automatisk forlænges eller fornys for en bestemt periode.

  I modsætning til det foregående punkt kan en aftale, der er indgået for bestemt tid og som sigter mod regelmæssig levering af dag-, nyheds- og ugeblade samt tidsskrifter, automatisk forlænges i en bestemt periode på op til tre måneder, hvis forbrugeren kan opsige denne forlængede aftale ved udgangen af forlængelsen med en opsigelsesfrist på højst én måned.

  En aftale, der er indgået for bestemt tid og som sigter mod regelmæssig levering af produkter eller tjenester, må kun automatisk forlænges for ubestemt tid, hvis forbrugeren til enhver tid kan opsige den med en opsigelsesfrist på højst én måned og med en opsigelsesfrist på højst tre måneder, hvis aftalen sigter mod regelmæssig, men mindre end månedlig, levering af dag-, nyheds- og ugeblade samt tidsskrifter.

  En aftale med begrænset varighed, der sigter mod regelmæssig introduktion af dag-, nyheds- og ugeblade samt tidsskrifter (prøve- eller introduktionstilbud), forlænges ikke automatisk og ophører automatisk efter afslutningen af prøve- eller introduktionsperioden.


  Varighed

  Hvis en aftale har en varighed på mere end et år, kan forbrugeren efter et år til enhver tid opsige aftalen med en opsigelsesfrist på højst en måned, medmindre rimelighed og redelighed modsætter sig opsigelse før aftalens aftalte udløb.

  Artikel 13 - Betaling

  Medmindre andet er aftalt, skal de beløb, der skyldes af forbrugeren, betales inden for 7 arbejdsdage efter starten af fortrydelsesfristen som nævnt i artikel 6, stk. 1. I tilfælde af en aftale om levering af en tjeneste, starter denne frist, efter forbrugeren har modtaget bekræftelse af aftalen.

  Forbrugeren har pligt til straks at informere virksomheden om unøjagtigheder i de oplyste eller angivne betalingsoplysninger.

  I tilfælde af forbrugerens misligholdelse har virksomheden, medmindre der er lovmæssige begrænsninger, ret til at opkræve de rimelige omkostninger, der er blevet meddelt forbrugeren på forhånd.

  Artikel 14 - Klageprocedure

  Klager vedrørende udførelsen af aftalen skal indgives fuldt og klart beskrevet til virksomheden inden for 7 dage, efter forbrugeren har konstateret manglerne.
  Klager, der er indgivet til virksomheden, besvares inden for en frist på 14 dage fra modtagelsesdatoen.

  Hvis en klage kræver en forventet længere behandlingstid, vil virksomheden inden for denne periode svare med en modtagelsesbekræftelse og en angivelse af, hvornår forbrugeren kan forvente en mere detaljeret svar.

  Hvis klagen ikke kan løses gennem forhandlinger, opstår der en tvist, der er underlagt tvistløsning.

  En klage suspenderer ikke virksomhedens forpligtelser, medmindre virksomheden skriftligt angiver andet.

  Hvis en klage anses for berettiget af virksomheden, vil virksomheden efter eget valg enten erstatte de leverede produkter uden omkostninger eller foretage reparationer.

  Artikel 15 - Tvister

  På aftaler mellem virksomheden og forbrugeren, der er omfattet af disse generelle vilkår, finder udelukkende nederlandsk lov anvendelse, selvom forbrugeren bor i udlandet.

  Artikel 16 - CESOP

  På grund af de indførte og skærpede foranstaltninger fra 2024 vedrørende 'Ændring af loven om omsætningsafgift fra 1968 (Lov om implementering af direktivet om betalingstjenesteudbydere)' og dermed implementeringen af Central Electronic System of Payment Information (CESOP), kan betalingstjenesteudbydere muligvis registrere data i det europæiske CESOP-system.

  Fremragende!

  Baseret på 370+ anmeldelser

  Gratis forsendelse

  Din ordre vil blive leveret gratis til dit hjem! Nyd gratis forsendelse nu!

  Har du spørgsmål?

  Vores kundeserviceteam er klar til at hjælpe dig med alle dine spørgsmål!

  Sikker betaling

  Vælg mellem Maestro, VISA og Amex til alle dine sikre køb.